آلفابت

آلفابت می‌خواهد دستیابی به قدرت شنوایی فراانسانی را ممکن کند

/post-103

یکی از شرکت‌های زیرشاخه‌ی آلفابت روی پروژه‌ی جدیدی با کدنام Wolverine کار می‌کند تا توانایی فراانسانی به قوه‌ی شنیداری کاربر بدهد. گفته می‌شود دستگاه‌هایی آزمایشی نیز در قالب این پروژه ساخته شده‌اند.